درس سی و هفتم: اسم به لحاظ نوع حروف

نکات محتوایی

۱- قواعد اختصاصی اعلال اسم، در صرف ساده ۱۰ مورد بود. اینجا چرا فقط سه مورد آمده؟ پاسخ: قواعد دیگر عمدتا به محل اختصاصی اجرای آن رفته مثلا قاعده ۲ به اسم فاعل و قاعده ۶ به جمع مکسر و قاعده ۹ به اسم تفضیل. برخی قواعد مثل ۳ و ۴ نیز قابل اغماض بوده به جهاتی که قابل فهم است

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۲- قاعده اول اعلال، از نوع چهارم اعلال است یعنی نه اسکانی است و نه قلبی و نه حذفی بلکه به تغییر حرکت ماقبل عله است جهت تناسب با عله مابعد

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۳- مثالهای قاعده دوم اعلال به صورت ستونی: ستون اول، قلب واو و یاء در مصدر ثلاثی مجرد- ستون دوم: قلب آن دو در مصدر مزید- ستون سوم: قلب آن دو در غیرمصدر اعم از جمع و مفرد

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۴- در بسیاری از کتب صرفی، بحث مقصور و ممدود در ابتدای بخش تثنیه آمده یا بلافاصله بعد از این بحث، بحث تثنیه مطرح شده

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۵- درباره نحوه کتابت اسم مقصور منوّن دقت شود که تنوین روی حرف ماقبل اخیر می آید: هدًی-فتًی – عصًا- مصطفًی- مستعلًی

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۶- در امثال ماء و داء که الف، زائده نیست، ممدود صرفی نیستند اما ممدود تجویدی هستند. زیرا در تجوید، هرجا حرف، کشیده شود، ملاک است و لذا این دو نیز ممدود هستند؛ اما در صرف، این تقسیم ناظر به تثنیه و جمع سالم و… است که ماء و داء مثل کلمات صحیح، مثنی می شوند.

Rating: ۲.۰/۵. From 2 votes.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *