درس بیست و هشتم: باب تفاعل

نکات محتوایی ۱- چرا این باب به عنوان باب چهارم آمد؟ اولا همان ماضی مفاعله (فاعل) است که یک تاء بر سر آن آمده و…

ادامه مطلب

درس بیست و هفتم: باب مفاعله

نکات محتوایی ۱- مناسب است در اینجا، تذکر داده شود که وزن فعال می تواند مصدر فعل مجرد هم باشد مثل قیام و … 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸…

ادامه مطلب

درس بیست و ششم: باب تفعیل

نکات محتوایی ۱- در مورد مصدر تَفعال، این مصدر در قرآن ظاهرا کاربرد ندارد (براساس مراجعه به کتاب معجم الاوزان الصرفیه للقرآن الکریم) 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲-…

ادامه مطلب

درس بیست و پنجم: باب افعال(۲)

نکات محتوایی ۱- فعل منحوت در کتب صرفی، اخصّ از اصطلاح صرف ساده و منحصر به همان موردی است که در نکته ذیل مقدمه این…

ادامه مطلب

درس بیست و سوم: فعل ثلاثی مزید

نکات محتوایی ۱- چرا در این درس، مسأله مبدأ اشتقاق افعال ثلاثی مزید مطرح نشد؟ به جهت اینکه این بحث، ثمره خاصی ندارد. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲-…

ادامه مطلب

درس بیست و یکم: انواع اعلال

نکات محتوایی ۱- در اعلال اسکانی توجه شود که گاهی، اسکان به انتقال حرکت به ماقبل است و گاهی به انداختن حرکت.      ۲- در…

ادامه مطلب

درس بیستم: لفیف

نکات محتوایی ۱- وضعیت عین‌الفعل و لام‌الفعل در لفیف مقرون، به چهار حالت متصور است: الف. و- ی: بسیار شایع و اکثر قریب به اتفاق…

ادامه مطلب

درس نوزدهم: ناقص

نکات محتوایی ۱- افعال زیادی داریم که هم به صورت ناقص واوی آمده‌اند و هم ناقص یائی. ر.ک: المزهر سیوطی ج۲، ص۲۷۹ و ۲۸۲. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸…

ادامه مطلب

درس هجدهم: اجوف

نکات محتوایی ۱- درباره قاعده اول اجوف: چرا در “یُؤیِسُ” این قاعده جاری نشده؟ برای پاسخ این سؤال، نوشته “یأس یا أیس؛ کدامیک؟” در همین…

ادامه مطلب

درس هفدهم: مثال

نکات محتوایی ۱- توجه به این نکته که از دو قاعده اختصاصی مثال، اولی مختصّ مثال یائی است و دومی مختصّ مثال واوی. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲-…

ادامه مطلب