درس پنجاهم: اسم زمان و اسم مکان

۱- درخصوص الحاق تاء به اسم زمان، در صرف ساده و چاپهای پیشین دانش صرف به آیه فنظره الی میسره استناد شده است. اما در…

ادامه مطلب

درس چهل و نهم: اسم تفضیل

۱- درباره اعلال در امثال دنیا و علیا، اختلاف نظری وجود دارد. تعبیر ابن حاجب و مرحوم رضی در شرح شافیه ج۳ ص۱۷۷ و ۱۷۸،…

ادامه مطلب

درس چهل و هشتم: صفت مشبهه و اسم مبالغه

۱- توضیحی برای معنای ثبوت: در العین می گوید‌: رجل عطشان … و هو عاطش غداً. ثبوت در مقابل حدوث است. حدوث یعنی در زمانی…

ادامه مطلب

درس چهل و هفتم: اسم مفعول

۱- چرا در اسم مفعول قید حدوث نیامده؟ مثل رضی در کافیه عمل کرده ایم و دلیلش همانگونه که در الحدائق الندیه ص۵۹۲ آمده، آن…

ادامه مطلب

درس چهل و ششم: اسم فاعل

۱- به ادعای المستقصی ص۴۴۸؛ اشتقاق اسم فاعل را یا از مصدر گفته اند یا از فعل ماضی 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲- درباره توضیح معنای اسم فاعل…

ادامه مطلب

درس چهل و پنجم: سایر انواع مصدر

نکات محتوایی ۱- در مصدر میمی، قاعده قیاسی صددرصدی وجود ندارد؛ لذا در کتاب، به صورت قاعده نیامده است. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲- به نظر می رسد…

ادامه مطلب

درس چهل و چهارم: مصدر اصلی

نکات محتوایی ۱- در تعریف اسم مشتق، برخی کتب رویکرد معنایی دارند مثل این کتاب و صرف ساده. برخی رویکرد منشأ اشتقاق دارند که اگر…

ادامه مطلب

درس چهل و سوم: مصغر

نکات محتوایی ۱- تصغیر به قصد تحقیر در قرآن کریم نیامده ولی ۶ بار “یا بُنیّ” به کار رفته و نیز تصغیر ترخیم رویداً .…

ادامه مطلب

درس چهل و دوم: منسوب

نکات محتوایی ۱- نام دیگر مبحث نسبت در ادبیات کهن، اضافه بوده است: المستقصی ص۸۵۳ 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲- درباره بند ب قاعده ۳، مطلب مذکور در…

ادامه مطلب

درس چهل و یکم: جمع مکسر

نکات محتوایی ۱- اشکالاتی که ممکن است به تعریف جمع مکسر شود: شرح الرضی علی الکافیه ج۳ ص۳۹۶ 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲- به گفته کتاب دراسات لاسلوب…

ادامه مطلب