سید رضا حسنی

تدریس کتاب دانش صرف در مدرسه ی امراللهی دارم. طلبه ی سال پنجم درس خارج مدرس فقه و اصول سطوح عالی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.