درس بیستم: لفیف

نکات محتوایی ۱- وضعیت عین‌الفعل و لام‌الفعل در لفیف مقرون، به چهار حالت متصور است: الف. و- ی: بسیار شایع و اکثر قریب به اتفاق…

ادامه مطلب