تعمیقی بر قواعد اعلال لفیف مقرون

صرفیون و لفیف مقرون محمدرضا مدرسی گفته شده است که لفیف مقرون، تنها احکام کلمه ناقص را دارد و از جهت عین الفعل در حکم…

ادامه مطلب

درس بیست و دوم: هدف شناسی قواعد اعلال

نکات محتوایی ۱- تحلیل اعلال حذفی در این درس صورت نگرفته و جادارد اساتید اشاره‌ای به آن داشته باشند.      ۲- در کتاب صرف کاربردی…

ادامه مطلب

درس بیست و یکم: انواع اعلال

نکات محتوایی ۱- در اعلال اسکانی توجه شود که گاهی، اسکان به انتقال حرکت به ماقبل است و گاهی به انداختن حرکت.      ۲- در…

ادامه مطلب

درس بیستم: لفیف

نکات محتوایی ۱- وضعیت عین‌الفعل و لام‌الفعل در لفیف مقرون، به چهار حالت متصور است: الف. و- ی: بسیار شایع و اکثر قریب به اتفاق…

ادامه مطلب

درس نوزدهم: ناقص

نکات محتوایی ۱- افعال زیادی داریم که هم به صورت ناقص واوی آمده‌اند و هم ناقص یائی. ر.ک: المزهر سیوطی ج۲، ص۲۷۹ و ۲۸۲. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸…

ادامه مطلب

درس هجدهم: اجوف

نکات محتوایی ۱- درباره قاعده اول اجوف: چرا در “یُؤیِسُ” این قاعده جاری نشده؟ برای پاسخ این سؤال، نوشته “یأس یا أیس؛ کدامیک؟” در همین…

ادامه مطلب

درس هفدهم: مثال

نکات محتوایی ۱- توجه به این نکته که از دو قاعده اختصاصی مثال، اولی مختصّ مثال یائی است و دومی مختصّ مثال واوی. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 ۲-…

ادامه مطلب

درس شانزدهم: قواعد مشترک اعلال

نکات محتوایی ۱- توضیح این نکته که در میان قواعد عمومی دهگانه در صرف ساده، ۶ قاعده صرفاً در یکی از سه حرف فاء یا…

ادامه مطلب

درس پانزدهم: اعلال

نکات محتوایی ۱- اساتید با بازکردن تصادفی قرآن کریم، کاربرد فراوان کلمات معتل و قواعد اعلال را در چند سطر آن به طلاب نشان دهند…

ادامه مطلب