نکات محتوایی کتاب دانش صرف

نکات محتوایی کتاب دانش صرف

درس چهل و سوم: مصغر

بازدید از مطلب: ۶۵۸

چهلم: جمع سالم

بازدید از مطلب: ۵۹۱

سی و نهم: مثنی

بازدید از مطلب: ۴۸۷

درس سی ام: باب افتعال(۱)

بازدید از مطلب: ۱,۶۰۰

درس بیست و ششم: باب تفعیل

بازدید از مطلب: ۱,۹۶۰

درس بیستم: لفیف

بازدید از مطلب: ۱,۷۳۱

درس نوزدهم: ناقص

بازدید از مطلب: ۸۱۷

درس هجدهم: اجوف

بازدید از مطلب: ۱,۰۲۵

درس هفدهم: مثال

بازدید از مطلب: ۶۹۴

درس پانزدهم: اعلال

بازدید از مطلب: ۱,۰۱۶

درس چهاردهم: تخفیف همزه

بازدید از مطلب: ۱,۶۰۱

درس سیزدهم: ادغام

بازدید از مطلب: ۲,۲۷۰

درس دوازدهم: مضاعف

بازدید از مطلب: ۱,۵۹۱

درس یازدهم: فعل مجهول

بازدید از مطلب: ۲,۰۶۱

درس دهم: لازم و متعدی

بازدید از مطلب: ۲,۴۱۳

درس نهم: فعل مؤکّد

بازدید از مطلب: ۲,۵۴۴

درس هشتم: امر

بازدید از مطلب: ۱,۱۰۷

درس ششم: مضارع

بازدید از مطلب: ۱,۳۶۲

درس پنجم: ماضی

بازدید از مطلب: ۹۶۱

درس سوم: وزن

بازدید از مطلب: ۱,۰۸۳

درس دوم: بناء کلمه

بازدید از مطلب: ۱,۹۰۴

درس اول: مدخل

بازدید از مطلب: ۲,۲۴۷