وصفیت مصغر

mahdi 2 سال قبل

آیا واقعا مصغر وصف است یا وصف نیست؟
هنگامی که یک علم را مصغر می کنیم از علمیت به وصفیت منتقل می شود؟ یا آن که هنوز در آن علمیت باقی است و اشراب حالت وصفیت دارد؟ 
آیا حالتی بین وصفیت و موصوفیت نداریم؟
به عنوان مثال: جعیفر که مصغر است، وصف است یا موصوف؟

1 پاسخ

سلام علیکم
ظاهرا علم مصغر تبدیل به وصف می شود.
البته به صورت کلی، وصف بودن مصغر با سایر اوصاف این تفاوت را دارد که مصغر تنها وصفی است که متضمن موصوف نیز هست و ما را از ذکر موصوف مستغنی می کند