وزن فاعل

MAHDI 2 سال قبل

با سلام
وقتی علما می گویند که اگر فاعل اشاره به حدوث نداشته باشد صفت مشبهه هست خب برخی ریشه ها دارای وزن جداگانه برای صفت مشبهه هستند مانند علیم به فرض مشبهه بودن. خب واقعا در این موقعیت هیچ تفاوتی در معنای عالم و علیم از اوصاف خداوند نیست؟
چرا ما از حدوثی بودن همه کلمات در وزن فاعل عقب نشینی می کنیم در حالی که در مورد خداوند نیز قابل توجیه است؟
 

2 پاسخ

سلام علیکم
همانطور که در کتاب دانش صرف ص۳۸۰ پاورقی ۱ آمده است، اسم فاعل هر چند معنای ثبوتی داشته باشد، باز هم اسم فاعل است و صفت مشبهه نیست. 
اما اینکه برخی اسم فاعل ها با قرینه دال بر معنای ثبوتی باشند امر مستبعدی نیست و نمونه اینکه یک کلمه با قرینه، به معنای کلمه دیگر باشد در زبان عربی کم نیست. کما اینکه گاهی مصدر با قرینه معنای اسم مفعولی دارد(لفظ=ملفوظ) یا فعل مضارع با قرینه معنای گذشته می دهد(لم یضرب=ما ضرب)

حسین 2 سال قبل

با تشکر از جواب حضرت عالی ولی باید این نکته رو اشاره کنم که همانطور که در پاورقی دانش صرف آمده، این کلمات گرچه معنای ثبوتی دارند اما به صیغه اسم فاعل آمده اند. 
مستحضر هستید که اصطلاح صیغه اسم فاعل دلالت بر بحث لفظی دارد. یعنی به این معنا که صفت مشبهه به وزن و صیغه اسم فاعل آمده است نه اینکه اسم فاعل باشد. 
اگر بگویید اسم فاعل است ولی معنای ثبوتی دارد، تعریف خود دانش صرف از اسم فاعل و صفت مشبهه غلط خواهد بود