صیغه مونث مخاطب از ماده رضو در باب افعال

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: درس بیست و پنجم: باب افعال(2)صیغه مونث مخاطب از ماده رضو در باب افعال
خراسانی 2 سال قبل

تُرْضِوِیْنَ
این صیغه درشکل قبل از انجام قواعد است.
بعد از آن به چه صورت در می آید؟ آیا ادغام می شود؟

2 پاسخ

با سلام. مراحل قواعد روی کلمه مذکور بر این اساس است:
تُرضِوِینَ > ق۳ مشترک> تُرضِوینَ > قاعده۴ مشترک > تُرضِینَ