دراضافه شدن افعل تفضیل به معرفه آیا مطابقت واجب است یا جائز . چون در بدایه النحو اشاره به وجوب شده و در دانش صرف اشاره به جواز وجهین ؟

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: سوالات متفرقه صرفیدراضافه شدن افعل تفضیل به معرفه آیا مطابقت واجب است یا جائز . چون در بدایه النحو اشاره به وجوب شده و در دانش صرف اشاره به جواز وجهین ؟
1 پاسخ

با سلام.
در کتاب دانش صرف اشاره ای به احکام نحوی نشده است و صرفا به نحو ارجاع داده شده است