اسامی مشتق

محمد 2 سال قبل

با سلام. طبق آنچه قدما بیان کردند، اسم فاعل دال بر حدوث و صفت مشبهه دال بر ثبوت است. اما اسم مبالغه، اسم تفضیل آیا دال بر حدوث هستند یا ثبوت؟ دقیقا معنای آنها به چه صورتی خواهد بود؟

1 پاسخ
مدرسی 2 سال قبل

سلام علیکم
همانطور که در پاورقی کتاب دانش صرف در توضیح قید «حدوث» آمده است، مراد از حدوث مقید بودن به زمان و مراد از ثبوت، عدم لحاظ زمان در اتصاف موصوف به صفت است. 
با این تعریف از حدوث و ثبوت، به نظر می آید موارد اسم مبالغه دارای معنای ثبوتی و اسم تفضیل نیز  بسته به موارد می تواند حدوثی یا ثبوتی باشد.