درس بیست و یکم: انواع اعلال

۱- در اعلال اسکانی توجه شود که گاهی، اسکان به انتقال حرکت به ماقبل است و گاهی به انداختن حرکت.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۲- در بحث اعلال قلبی، نحوه چینش قواعد به این شکل است که قواعدی که در هر دو حرف واو و یاء اجرا می‌شود، ابتدا آمده و بعد قواعد مربوط به واو که سیر آن قواعد هم قابل حدس است و بعد قاعده مربوط به یاء.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۳- در نوع چهارم اعلال، باید بررسی شود که در منابع صرفی این قاعده را از چه قسمی از اعلال دانسته‌اند.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۴- یک مثال دیگر برای نوع چهارم، قاعده اول اختصاصی اسم است که ضمه قبل از واو را در غیر فاءالفعل، بدل به کسره می‌کند.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۵- یکی دیگر از راه های جمع بندی قواعد اعلال، تبیین آوایی تغییرات کلمات معتل است؛ یعنی ببینیم چه آواهایی به چه آوای دیگری تغییر یافته‌اند؛ نظیر جدول ص ۳۱۶ از ج ۱ کتاب صرف کاربردی آقای کشمیری (چاپ دوم).

 

Rating: ۱.۰/۵. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *