درباره گروه های علمی

گروه های علمی مرکز تدوین متون، با بهره گیری از اساتید با سابقه و توانمند، با انجام تحقیقات و پژوهش های مکرر و مستمر، وظیفه پشتیبانی علمی کتب تألیف شده و در حال تألیف مرکز تدوین متون حوزه را دارست

پیوندها

دفتر تدوین متون حوزه