درس چهل و سوم: مصغر

نکات محتوایی ۱- تصغیر به قصد تحقیر در قرآن کریم نیامده ولی ۶ بار “یا بُنیّ” به کار رفته و نیز تصغیر ترخیم رویداً .…

ادامه مطلب