درس چهل و پنجم: سایر انواع مصدر

نکات محتوایی ۱- در مصدر میمی، قاعده قیاسی صددرصدی وجود ندارد؛ لذا در کتاب، به صورت قاعده نیامده است. 🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸 2- به نظر می رسد…

ادامه مطلب