درس هفتم: ابواب ثلاثی مجرد

نکات محتوایی ۱- درباره اینکه باب ضرب پرکاربردتر است یا باب نصر، علماء اختلاف نظر دارند. قبلاً استاد خدایوندی در مطلبی با عنوان کدامیک؟! در…

ادامه مطلب