نکات محتوایی کتاب دانش صرف

نکات محتوایی کتاب دانش صرف

درس چهل و سوم: مصغر

بازدید از مطلب: ۳۷۰

چهلم: جمع سالم

بازدید از مطلب: ۳۴۶

سی و نهم: مثنی

بازدید از مطلب: ۳۰۴

درس بیستم: لفیف

بازدید از مطلب: ۱,۰۵۰

درس نوزدهم: ناقص

بازدید از مطلب: ۵۵۱

درس هجدهم: اجوف

بازدید از مطلب: ۶۴۸

درس هفدهم: مثال

بازدید از مطلب: ۵۰۲

درس پانزدهم: اعلال

بازدید از مطلب: ۷۵۵

درس چهاردهم: تخفیف همزه

بازدید از مطلب: ۱,۱۵۲

درس سیزدهم: ادغام

بازدید از مطلب: ۱,۷۱۵

درس دوازدهم: مضاعف

بازدید از مطلب: ۱,۰۱۴

درس یازدهم: فعل مجهول

بازدید از مطلب: ۱,۴۳۲

درس دهم: لازم و متعدی

بازدید از مطلب: ۱,۵۴۱

درس نهم: فعل مؤکّد

بازدید از مطلب: ۱,۵۹۷

درس هشتم: امر

بازدید از مطلب: ۸۱۶

درس ششم: مضارع

بازدید از مطلب: ۱,۰۲۹

درس پنجم: ماضی

بازدید از مطلب: ۶۵۷

درس سوم: وزن

بازدید از مطلب: ۷۹۰

درس دوم: بناء کلمه

بازدید از مطلب: ۱,۳۵۲

درس اول: مدخل

بازدید از مطلب: ۱,۷۰۳