تفاوت جمع مکسر و جمع سالم چیست؟

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: سوالات متفرقه صرفیتفاوت جمع مکسر و جمع سالم چیست؟
مهدی 4 ماه قبل

غرض از استعمال جمع مکسر آن جایی که هم عرض آن جمع سالم هست چیست؟‌

1 پاسخ
کمیته علمی صرف دفتر تدوین متونکمیته علمی صرف عضو سایت 4 ماه قبل

دکتر سامرایی در کتاب معانی الابنیه صص ۱۲۶-۱۲۹ تحقیقی در این مورد دارد، مراجعه فرمایید.